Специалност „Биоинформатика” е бакалавърска програма на обучение към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, която включва както основни биологични дисциплини, така и предмети, тясно свързани с информационните технологии и програмиране. В хода на обучението се акцентува на съвременните постижения в областта на молекулярната биология, молекулярната генетика, генното инженерство, биотехнологиите, информационното моделиране и еволюционните модели. Студентите получават познания за биологичните методи и подходи при изучаването на живите системи и едновременно с това се учат как да използват наличните данни в генните банки и начина на структурирането на биологичните бази данни. Получават знания за това как да извършват ДНК анализи и какви са методите за предвиждане на биологичната функция на дадена ДНК и/или протеинни молекули и се научават да работят с редица съвременни приложни програми/софтуер, свързани с биоинформатиката.

В хода на обучението у студентите се създават умения да откриват и анализират актуални проблеми в областта на биологията и да предлагат начини за разрешаването им със средствата на информационните технологии, а също така ключови умения за комуникация и работа в колектив. Дипломираните бакалаври получават знания и умения, необходими за кариерното им развитие в областта на биоинформатиката, както и евентуална професионална реализация в лаборатории и фирми, свързани с производство на лекарства и биопродукти, изискващи моделиране и анализ на процесите в биологичните системи.

Учебен план

изучавани дисциплини

Виж повече!

Инфраструктура

 

Биологическият факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ притежава 2 компютърни зали обезпечени с биоинформатичен софтуер и връзка към специализирани био-бази данни, както и специализирано сървърно помещение с 4 сървърни системи за обработване на данни.

Защо биоинформатика?

Обучението по „Биоинформатика“ включва разработване и прилагане на компютърни методи и алгоритми за анализ, управление и визуализация на биологични данни, както и методи за моделиране и симулация, прилагани за изследване на биологичните системи. Напредъкът в съвременните биотехнологии и мащабните медико-биологични проекти са довели до натрупване на огромно количество данни, които са предпоставка за развитие на т. нар. „омикс“ биотехнологии. Това от своя страна доведе до засилено търсене на професионалисти по биоинформатика с биологични и компютърни умения както в академичните звена, така и в индустрията.

Факти

Цялата ДНК информация от човешкия организъм може да се побере в една 4ГБ USB флашка"