Изтегли пълния учебен план [PDF]

 

Специалност „Биоинформатика“ в професионално направление 4.3. Биологически науки, е акредитирана от НАОА (протокол № 9/14.04.2014 от заседание на Постоянната комисия по природни науки http://tjlaskuri.fi/, математика и информатика) с оценка 9.41 и срок на акредитация 6 години.