Биоинформатиката представлява прилагането на компютърни методи и технологии за по-доброто разбиране и ефективното използване на биологичните данни. С други думи, тя помага за разбирането и разгадаването на вече натрупаните сурови данни от природните и медико-биологичните науки. Компютърните системи се превърнаха в основен компонент на съвременните научни изследвания: големи обеми данни („Big data“) се генерират от все по-автоматизирани експериментални устройства. Тези данни трябва да бъдат съхранявани, организирани и анализирани, за да се извлекат нови познания за човека и природата. Освен това, компютърните симулации се превърнаха в трети стълб на науката – заедно с експериментирането и теорията – позволяващи на изследователите да напреднат в разбирането си за сложните системи in silico.

 

Биоинформатиката осигурява:

 • Бази данни и съхранение на биологични данни; извличане и организиране на биологични данни;
 • Софтуер за моделиране, визуализиране, анализ, интерпретация и сравняване на биологични данни;
 • Интерпретация и анализ на био-медицински данни;
 • Инфраструктура за изчисляване и съхранение за обработка на „Big data“;
 • Възможност на учените да имат точна и изчерпателна представа за биологичните знания и да се възползват пълноценно от биоинформатичните технологии.

По този начин биоинформатиката е интердисциплинарна област, която носи голям напредък в много различни науки за живота и медицинските области ecl bd lifestyle.

 

Биоинформатичните области включват работа и анализ на данни от редица биологични домени:

 • ДНК/РНК и протеинови секвенции
 • Гени и геноми
 • Протеини и протеоми
 • Метаболомни изследвания
 • Медицина и здраве
 • Еволюция и филогения
 • Структурна биология
 • Предвиждане на взаимодействия на молекули

Осигуряването на онлайн достъп до ресурси за биоинформатика, като например бази данни и софтуерни платформи, както и обучение и подкрепа на квалифицирани биоинформатици, е от съществено значение за бъдещето на медицината и природните науките bangbros ass yesgirls.