Студентите по Биоинформатика към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще имат възможност по време на своето следване:

 • Да участват в екипа на текущи национални и международни проекти към Биологически факултет
 • Да участват в програмата Еразъм+ студентска мобилност с цел обучение във водещи Европейски лаборатории
 • Да участват в конференции
 • Да участват в студентски практики в редица лаборатории и фирми

Завършилите студенти Биоинформатика към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“  имат възможност за реализация във следните сектори:

 • Биотехнологични, медико-биологични и фармакологични лаборатории и фирми
 • Иследователски и промишлени организации
 • Лаборатории и фирми, свързани с производството на лекарства и биопродукти у нас и в чужбина
 • Разработка на биологичен и био-медицински софтуер
 • Администриране на бази данни свързани с медико-биологична информация
 • Молекулярна и персонализирана медицина
 • Фирми и сектори свързани с информационни технологии, програмиране и администриране на мрежи

Завършилите ОКС „Бакалавър“ по „Биоинформатика“ могат да продължат обучението си в магистърски програми в различни направления на биологическите и медикобиологически науки или в областта на информационните технологии,find out more here loanavailnow.com.